ProjelerimizProje Proje Adı Proje Sahibi Durumu
BAP Projeleri 1-Fenil-3-(4-(piridin-2-il)tiyazol-2-il)üre Türevlerin Sentezi ve Anti-kanser Aktivitelerinin İncelenmesi PROF. DR. MUSTAFA CEYLAN Devam Ediyor
BAP Projeleri 2. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu PROF. DR. PINAR ÜLGEN Devam Ediyor
BAP Projeleri 2-Substitute-4,5-dihidrotiyazol ve 7-Benziliden-5-(substitute)bisiklo [3.2.0] heptan-6-on Türevlerin Sentezi ve Karekterizasyonu PROF. DR. MUSTAFA CEYLAN Devam Ediyor
BAP Projeleri 4th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR) PROF. DR. RAMAZAN ERENLER Devam Ediyor
BAP Projeleri 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019) PROF. DR. ÖMER IŞILDAK Devam Ediyor
BAP Projeleri 8th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'19) DOÇ. DR. DERYA KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ Devam Ediyor
BAP Projeleri Aedes cretinus sivrisinek türünde antene özgül koku bağlayan protein (OBP) genin belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM ŞENAY ŞENGÜL DEMİRAK Bitti
BAP Projeleri Aedes cretinus sivrisinek türünde koku bağlayan protein (OBP) genlerinin belirlenmesi ve moleküler analizi DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM ŞENAY ŞENGÜL DEMİRAK Bitti
BAP Projeleri Aedes cretinus sivrisinek türünde Serpin protein kodlayan genlerin belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM ŞENAY ŞENGÜL DEMİRAK Bitti
BAP Projeleri Artova MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Uygulama Laboratuarı Kurulması PROF. DR. RAMAZAN ERENLER Bitti
BAP Projeleri Bazı Morchella Türlerinin Antibakteriyel ve Antimutajenik Özelliklerinin Araştırılması DOÇ. DR. NECİBE CANAN USTA Bitti
BAP Projeleri BİLYELİ ÖĞÜTME TEKNİĞİ İLE AL-20Sİ-5FE/KARBON NANO TÜP METAL MATRİS KOMPOZİT ÜRETİMİ DOÇ. DR. FİKRET YILMAZ Bitti
BAP Projeleri Bitki Yetiştiriciliğinde Kullanılan ve Zararlı Olduğu Bilinen Paclobutrazol' e Moleküler Docking Yöntemleri ile Alternatif İnhibitör Tasarlanması DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA GEDİKLİ Devam Ediyor
BAP Projeleri Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Valproik Aside Duyarlı Biyosensör Geliştirilmesi PROF. DR. ÖMER IŞILDAK Devam Ediyor
BAP Projeleri I. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempozyumu (Meşedihanım Nemet Anısına) DOÇ. DR. KEMAL İBRAHİMZADE Devam Ediyor
BAP Projeleri ITWWCCST 2019 DR. ÖĞR. ÜYESİ KADRİYE ÖZLEM SAYGI Bitti
BAP Projeleri İmidakloprid ve Asetamiprid'in Bağışık Yanıt ve Antioksidan Enzim Seviyeleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL CANPOLAT Bitti
BAP Projeleri Katılaşma Destekli Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Tekniğiyle Bazı Metallerin Çeşitli Su Örneklerinde Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini PROF. DR. DEMİRHAN ÇITAK Bitti
BAP Projeleri Kemodirenç oluşumunda baskılayıcı rolü olan bir proteinin overekspresyonunun, over kanserinde kemodirenci düşürmek amacıyla potansiyel kullanımının araştırılması DOÇ. DR. ERCAN ÇAÇAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Kemorezistant Over Kanseri Hücrelerinde Palbosislib Muamelesinin RGS10 Geni Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi DOÇ. DR. ERCAN ÇAÇAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Kimya laboratuvar teçhizatları ve kullanım alanları PROF. DR. ÖMER IŞILDAK Bitti
BAP Projeleri Kiral Polifenolik Bileşiklerin MCF7, HT29, PC3 Kanser Hücrelerinin Migrasyonu Üzerine Etkisinin Moleküler Düzeyde Araştırılması DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA BİLGİN Devam Ediyor
BAP Projeleri Kodein ve Kodein Tuzlarına Uzun Süreli Maruziyetin Metallothionein Sentezi ve Enzim Seviyeleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL CANPOLAT Bitti
BAP Projeleri Marrubium Vulgare (Bozot) Bitkisinin Farklı Çözücülerdeki Ekstraktlarının Bitki Patojeni Fungusların Kontrolünde Kullanımı PROF. DR. YAKUP BUDAK Bitti
BAP Projeleri Normal Parakontak Metrik Manifoldların Semiparalel Altmanifoldları Devam Ediyor
BAP Projeleri Orıganum vulgare bitkisinin uçucu yağının ve ekstraktlarının antiproliferatif etkileri PROF. DR. RAMAZAN ERENLER Devam Ediyor
BAP Projeleri Porfirin Türevi Moleküllerin Sentezi ve Potansiyometrik Temelli Sensör Tasarımında İyonofor Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. PROF. DR. ÖMER IŞILDAK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tek ve İki Fonksiyonlu Ligantlarla Siklotrifosfazen Türevlerinin ve Tuzlarının Sentezleri, Yapısal Karakterizasyonları ve Biyolojik Aktiviteleri DOÇ. DR. HÜSEYİN AKBAŞ Devam Ediyor
BAP Projeleri Tiyadiazol ve Lakton Substitüe Yeni Enamin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Tayini DOÇ. DR. MELİHA BURCU GÜRDERE Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat (Gökal) Makromantar Florası Üzerine Taksonomik Araştırma PROF. DR. İBRAHİM TÜRKEKUL Bitti
BAP Projeleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Doğal Bal Üretimi ve Yöreye Özgü Balın Kalite Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi. DOÇ. DR. YAŞAR GÜLMEZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İli Yaylacık Dağı Makrofungusların Morfolojik ve Moleküler Tanımlanması PROF. DR. İBRAHİM TÜRKEKUL Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İlinde Bal Arısı Kolonilerine Zarar Veren Yaban Arısı (Insecta: Hymenoptera) Türlerinin Belirlenmesi DOÇ. DR. YAŞAR GÜLMEZ Devam Ediyor
BAP Projeleri Uçak Motorlarında Kullanılan Tİ-Temelli Yeni Nesil Süper Alaşımın Sıcaklık ve Mekanik Zor Altında IN-SİTU Çevrim Davranışlarının İncelenmesi ÖĞR. GÖR. DR. SEMRA ERGEN Bitti
BAP Projeleri Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V- Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu DOÇ. DR. HÜSEYİN BAHA ÖZTUNÇ Devam Ediyor
BAP Projeleri Üre Temelli Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu PROF. DR. MUSTAFA CEYLAN Bitti
BAP Projeleri Vermikompost Uygulamasının Reyhan (Ocimum basilicum L.) Kemotiplerinin Fenilpropanoid Metabolizması Üzerine Etkileri PROF. DR. LOKMAN ÖZTÜRK Bitti
BAP Projeleri Yağ alkolleri bazlı yeni faz değişim malzemelerinin sentezi, karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi PROF. DR. YAKUP BUDAK Devam Ediyor
BAP Projeleri Yara İyileştirmede Kullanılan Hypericum perforatum L. (Sarı Kantaron)' nun Çörekotu ve Susam Yağlarındaki Etkisinin Araştırılması DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA GEDİKLİ Bitti
BAP Projeleri Yeni Kiral Fenolik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu PROF. DR. ESRA KOÇ Bitti
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.